INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS UN PIRKUMA NOTEIKUMI

Lai lietotu SIA “Šakti-DL”, reģ. Nr. 40003670293, juridiskā adrese: Acones iela 12 k-3 - 4, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, turpmāk tekstā – Sabiedrība, interneta veikalu vietnē www.erenpreiss.eu, kā arī lai tajā iegādātos Sabiedrības pārdotās preces, interneta veikala klientam, turpmāk tekstā – Klients, ir pienākums iepazīties un akceptēt turpmāk norādītos Sabiedrības interneta veikala lietošanas un pirkuma noteikumus, turpmāk tekstā – Noteikumi.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā Sabiedrība pārdod un piegādā preces, turpmāk tekstā – Preces, kas izvietotas Sabiedrības interneta (online) veikalā www.erenpreiss.eu, turpmāk tekstā – Interneta veikals. Klients pērk un pieņem Preci(-es) atbilstoši Preču sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē veiktā pasūtījuma, turpmāk tekstā – Pasūtījums, ietvaros.
1.2. Īpašuma tiesība uz Preci pāriet Klientam ar Preces pilnīgas pirkuma maksas samaksas un saņemšanas dienu.
1.3. Gadījumā, ja Preču pirkuma līgums (šo Noteikumu izpratnē - Pasūtījums) tiek noslēgts Interneta veikalā, tad uzskatāms, ka starp Sabierību un Klientu ir noslēgts distances līgums. Neskatoties uz iepriekš minēto, tiesības, kas izriet no šāda distances līguma, piemērojamas tikai tādiem Klientiem, kas saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem uzskatāmi par patērētājiem (t.i., fiziskām personām).
1.4. Piekrītot šiem Noteikumiem, Klients apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona vai gadījumā, ja Klients ir juridiska persona, tad tā rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota pilngadīga rīcībspējīga persona.
1.5. Klients apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar šiem Noteikumiem un piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Jebkāda Noteikumu un/vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā Sabiedrībai ir tiesības nekavējoties vienpusējā kārtā, nevēršoties tiesā, atkāpties no Klienta veiktā Pasūtījuma izpildes un/vai liegt Klientam lietot Interneta veikalu.

2. Drošība
2.1. Klients neatsaucami apliecina, ka nelietos (neveiks) un apzinās, ka ir aizliegts:
2.1.1. lietot jebkādu ierīci vai programmatūru, kas var traucēt Interneta veikala darbību;
2.1.2. veikt jebkādas darbības, kas izmanto neproporcionāli lielu informācijas apjomu vai rada pārmērīgu Interneta veikala infrastruktūras slodzi (piemēram, sūtot surogātpastu);
2.1.3. traucēt vai bojāt Interneta veikala programmatūru vai tās funkcionalitāti, tostarp, bet ne tikai, iekļaujot Interneta veikalā tādu materiālu, kas inficēts ar datorvīrusiem, “Trojas zirgiem”, “laika bumbām” vai citiem elementiem, kas var bojāt vai traucēt Interneta veikala programmēšanas struktūru.

3. Preču cena un norēķinu kārtība
3.1. Visas Preču cenas ir norādītas Interneta veikalā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kas spēkā Pasūtījuma izpildes brīdī. Klients, apstiprinot Pasūtījumu saskaņā ar Pasūtījuma pieteikumu, kas norādīts Interneta veikalā, piekrīt spēkā esošās Preces cenas apmaksai.
3.2. Gadījumā, ja jebkura no Precēm tiek piedāvāta Klientam par īpašā piedāvājuma cenu (t.i., akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā tikai laika posmā, kas norādīts pie attiecīgās Preces.
3.3. Papildu Preces cenai Klients maksā par Preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa. Klients, apstiprinot Pasūtījumu saskaņā ar Pasūtījuma pieteikumu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādes cenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmēram un apmaksai. Klientam ir pienākums segt Sabiedrības izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī tādā gadījumā, ja Prece nav piegādāta (nodota) Klientam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā/laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās.
3.4. Samaksu par Preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var veikt, izmantojot bankas pārskaitījumu, PayPal maksājumu, Paysera maksājumu vai pie Preces saņemšanas, ja izvēlētais piegādes veids pieļauj šādu samaksas kārtību.
3.5. Samaksas par Preci nosacījumi var būt atkarīgi no Klienta izvēlētā Preces piegādes veida un Sabierībai ir tiesības tos vienpusēji grozīt jebkurā brīdī.
3.6. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (piemēram, maksājuma uzdevums, stingrās uzskaites kvīts). Gadījumā, ja Klients veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par Preces cenas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts Sabiedrības norēķinu kontā, savukārt gadījumā, ja Klients veic ātro apmaksu ar bankas karti tad par Preces cenas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts Sabiedrības kontā.

4. Preces pasūtīšana un piegāde
4.1. Lai veiktu Preces pirkumu, Klients, kas ir piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda Pasūtījuma pieteikumu un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi “Pabeigt pirkumu”. Pasūtījuma akcepts ietver Klienta pienākumu veikt samaksu. Sabiedrība pēc Klienta Pasūtījuma saņemšanas nosūta uz Klienta e-pasta adresi, kas norādīta Pasūtījuma pieteikumā, apstiprinājumu par Pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.
4.2. Preces piegāde Klientam tiek veikt Klienta izvēlētajā veidā, pēc Pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas.
4.3. Pasūtījums tiek izpildīts 2 līdz 3 darba dienu laikā no Noteikumu 4.1. punktā Klientam nosūtītā paziņojuma nosūtīšanas dienas. Ārkārtas situācijās laikā un ierobežojumu valstī laikā piegāde var aizņemt ilgāku laiku.
4.4.  Preces piegāde, atbilstoši Pasūtījumā norādītajam un par Pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu, tiek veikta izmantojot pakomāta pakalpojumus.
4.5.  Klientam ir pienākums būt sasniedzamam pa Pasūtījumā norādīto piegādes valsts mobilā telefona numuru un/vai e-pastu, lai vienotos ar preces piegādātāju par piegādes detaļām (termiņu, vietu) un citiem jautājumiem, kas nepieciešami Pasūtījuma izpildei..
4.6. Kad Prece tiek piegādāta izmantojot pakomāta pakalpojumus, Preces piegāde atbilstoši Pasūtījumam uzskatāma par veiktu un Pasūtījums – par izpildītu brīdī, kad Klients, izmantojot saņemto paziņojumu īsziņas un/vai e-pasta veidā par Preces piegādi pakomātā un pakomāta durvju atvēršanas kodu, izņem Preci no pakomāta.
4.7. Sabiedrībai ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Pasūtījuma izpildes, izņemot, ja puses vienojas citādi, ja Preces piegāde nevar tikt veikta atbilstoši Pasūtījumā norādītajam piegādes veidam šajos Noteikumus noteiktajā termiņā un kārtībā Klienta vainas vai no tā atkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, bet ne tikai, ja Preču piegāde ar kurjeru nav veikta Klienta vainas dēļ; Ja Noteiktumos paredzētajā termiņā nav izdevies vienoties ar Klientu par Preces piegādes detaļām (laiku, vietu); ja rodas šaubas par Sabiedrībai iesniegto datu pareizību).
4.8. Gadījumā, ja, ievērojot Noteikumu 4.7. punktā noteikto, Sabiedrība vienpusējā kārtā atkāpjas no Pasūtījuma izpildes, tad tā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Klienta iesnieguma par naudas atmaksu saņemšanas, pirms tam saskaņojot atmaksas apmēru ar Klientu, atmaksā Klientam no tā saņemto Preču pirkuma maksu (ar nosacījuma, ka tāda veikta un no Sabiedrības puses saņemta). Turklāt, šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos, Sabiedrība no atmaksājamās Preču pirkuma maksas ietur izdevumus par piegādes pakalpojumiem piegādes cenas apmērā, ja saskaņā ar Pasūtījumu veicama piegāde ar kurjeru vai piegāde uz pakomātu. Iesniegums naudas atmaksai iesniedzams ne vēlāk kā gada laikā no Noteikumu 4.1. punktā norādītā Sabiedrības elektroniskā paziņojuma saņemšanas dienas. Pēc iepriekš minētā termiņa notecējuma Klients zaudē jebkādas tiesības prasīt Preces pirkuma maksas atmaksu.

5. Preču lietošana un kvalitāte
5.1. Visas Interneta Veiklā pārdodamo Preču īpašības ir norādītas pie katras Preces esošajā Preces aprakstā. Pirms Preces lietošanas uzsākšanas, Klientam ir pienākums rūpīgi izlasīt un iepazīties ar Preces sastāvu un lietošanas instrukciju. Klientam ir pienākums lietot Preci tikai saskaņā ar lietošanas instrukcijā norādīto, atbilstoši Preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. Gadījumā, ja Prece satur alergēnu, kuru Klients nepanes, Klientam ir kategoriski aizliegts lietot Preci.
5.2. Sabiedrība garantē pārdodamās Preces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Sabiedrība negarantē Preces atbilstību jebkādām Klientam vēlmēm, ekspektācijām vai izmantošanas mērķiem. Preces attēlojums Interneta veikalā ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā.
5.3. Pretenzijas par Preces atbilstību 5.2. punktā noteiktajam un tās kvalitāti tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.
5.4. Sabiedrība apņemas Preces pārdot Klientam tā, lai tam tiktu sniegta reāla un samērīga iespēja Preces izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

6. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana
6.1. Klientam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Pasūtījuma izpildes (t.i., noslēgtā distances līguma ar Sabiedrību), par to paziņojot Sabiedrībai ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces saņemšanas dienas. Brīvas formas paziņojumu, kurā skaidri identificēts Klients (vārds, uzvārds), Pasūtījuma datums un Pasūtījuma saturs, par atteikuma tiesību izmantošanu, pienācīgi un skaidri salasāmi norādot visu nepieciešamos datus, Klients nosūta Sabiedrībai uz šādu adresi: SIA “Šakti-DL”, Acones iela 12 k-3 - 4, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130 , vai uz e-pastu [email protected] (sūtot caur e-pastu, attiecīgais paziņojums jāsūta no tās e-pasta adreses, kuru Klients norādījis Pasūtījuma ietvaros).
6.2. Nosūtot Sabiedrībai Noteikumu 6.1. punktā norādīto rakstisko paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu,  Klientam ir ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, rēķinot no paziņojuma nosūtīšanas dienas, jāatgriež Prece (gadījumā, ja tā tika piegādāta) šo Noteikumu 6.5. punktā noteiktā kārtībā. Klients ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos atteikuma tiesību izmantošanas laikā, ja Prece izmantota citā nolūkā, nevis Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.
6.3. Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai Klients, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i.,  fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
6.4. Klients (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības gadījumā, ja ir konstatējams jebkurš no šādiem apstākļiem:
6.4.1. Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
6.4.2. Klients ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
6.4.5. Citos 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.
6.5. Pasūtījuma (distances līguma) noteikumiem neatbilstošo Preci vai Preci, attiecībā uz kuru izmantotas atteikuma tiesības vai kuras tiek atgrieztas atbilstoši Noteikumu 6.6. punktam, Klients nosūta pa pastu un/vai nodod personīgi Sabiedrības faktiskajā adresē: Palīdzības iela 6 Centra rajons, Rīga, LV-1001 vai izmantojot SIA ”OMNIVA” pakalpojumus, pirms tam vienojoties ar Sabiedrību pa e-pastu [email protected] par Preču atgriešanas laiku. Izmaksas, kas saistītas ar Preces atgriešanu, sedz Klients. Gadījumā, ja Klients vēlas atgriezt Preci tās piegādes laikā, Prece atgriežama Sabiedrības pārstāvim (kurjeram), kurš tās piegādājis.
6.6. Klients ir tiesīgs apmainīt vai atgriezt, ievērojot Noteikumu 6.5. punkta kārtību, arī Pasūtījumam (distances līgumam) atbilstošu Preci, kas fiziski nav izpakota no Preču iepakojuma, nav vizuāli bojāta un nav Precei radījis slēptos defektus. Par Pasūtījumam (distances līgumam) atbilstošas Preces atgriešanu Klientam ir jāpaziņo Sabiedrībai nekavējoties (pie Preču saņemšanas, bet ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā) pa e-pastu [email protected]Šie noteikumi par Pasūtījumam (distances līgumam) atbilstošas Preces atgriešanu nav attiecināmi uz Precēm, uz kurām nav iespējams izmantot atteikuma tiesības atbilstoši Noteikumu 6.4. punktam.
6.7. Atgriežamām vai maināmām Precēm vai Precēm, attiecībā uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt nesabojātām, tās nedrīkst būt zaudējušas Preču pārdošanas izskatu (nav noņemtas un sabojātas etiķetes, nav noplēstas aizsargplēves u. c.), lietošanas īpašības un tās nevar būt lietotas. Precēm ir jābūt atgrieztām oriģinālā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā Klients tās saņēma, obligāti ir jāiesniedz Preču iegādes dokumenti, lietošanas instrukcijas un citi preču piederumi. Ja Preces nav pilnā komplektācijā, ir sabojātas, nekārtīgas vai nav atbilstoši iepakotas, Sabiedrībai ir tiesības nepieņemt Preces, tās nemainīt un neatgriezt Klientam par Precēm samaksāto naudu.
6.8. Par Precēm, attiecībā uz kurām Klients izmantojis atteikuma tiesības, samaksātā nauda, t.sk., piegādes izdevumi (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Klients izvēlējies piegādes veidu, kas nav Sabiedrības piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids) atmaksājama uz Klienta norēķinu kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Klienta paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas. Sabiedrība ir tiesīga aizturēt Klientam samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Sabiedrība saņēmusi Preci vai Klients iesniedzis Sabiedrībai apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
6.9. Atgriežot vai mainot kvalitatīvas un Klienta Pasūtījumam atbilstošas Preces, Sabiedrība norēķinās, ievērojot Noteikumu 6.8. punktu, tomēr Klientam nav atgriežamas Preču piegādes izmaksas.

7. Informācijas apmaiņa
7.1. Sabiedrība visus paziņojumus, pieprasījumus, pretenzijas sūta un citādi kontaktējas ar Klientu pa tā Pasūtījuma pieteikumā norādīto e-pasta adresi un/vai telefonu (ievērojot Klienta norādīto komunikācijas veidu).
7.2. Klients visus paziņojumus, pieprasījumus, pretenzijas un jautājumus sūta un citādi kontaktējas ar Sabiedrību pa e-pastu [email protected] vai sūtot pa pastu (iesniedzot klātienē) Sabiedrības juridiskajā adresē: Acones iela 12 k-3 - 4, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130.

8. Noteikumiem piemērojamais likums un strīdus risināšanas kārtība
8.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.2. Saistībām, kuras ir izveidojušās uz šo Noteikumu pamata, piemērojamas Latvijas Republikas tiesību normas.
8.3. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei  zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.4. Jebkurš strīds, kas rodas starp Sabiedrību un Klientu, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.
8.5. Gadījumā, ja strīdu starp Sabiedrību un Klientu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad Klients (patērētājs) iesniedz Sabiedrībai rakstveida iesniegumu (elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts), kurā norāda:
1) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;
2) iesnieguma iesniegšanas datumu;
3) strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.
8.6. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).
8.7. Sabiedrība 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Klientam (patērētājam) rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par Klienta (patērētāja) prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepriekš minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz Klienta (patērētāja) iesniegumu, tad Sabiedrība nekavējoties rakstveidā informē par to Klientu (patērētāju), norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.
8.8. Gadījumā, ja Sabiedrība uzskata, ka Klienta (patērētāja) prasījums nav pamatots, vai ir gatava piedāvāt Klientam (patērētājam) citu strīda risinājumu, tad tā rakstveidā par to informē Klientu (patērētāju) Noteikumu 8.7. punktā minētajā termiņā. Sabiedrībai ir pienākums pamatot Klienta (patērētāja) prasījuma atteikumu.
8.9. Gadījumā, ja Klientu (patērētāju) apmierina Sabiedrības piedāvātais risinājums, tad strīds uzskatāms par atrisinātu.
8.10. Gadījumā, ja Sabiedrība nesniedz atbildi uz Klienta (patērētāja) iesniegumu Noteikumu 8.7. punktā noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Sabiedrība atsakās izpildīt Klienta (patērētāja) prasījumu.
8.11. Gadījumā, ja Sabiedrība atsakās izpildīt Klienta (patērētāja) prasījumu vai patērētāju neapmierina Sabiedrības piedāvātais risinājums, tad Klients (patērētājs) ir tiesīgs vērsties:
1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;
2) Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0, kas risina strīdus jomā, kurā darbojas Sabiedrība;
3) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Klientam (patērētājam) sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;
4) Piekritīgajā Latvijas Republikas tiesā.
8.12. Gadījumā, ja strīds, kas pastāv starp Sabiedrību un Klientu, kas nav uzskatāms par patērēju, netiek atrisināts pārrunu ceļā, tad šādam Klientam ir tiesības celt prasību piekritīgajā Latvijas Republikas tiesā, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9. Izmaiņas
9.1. Sabiedrība patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā pilnībā vai daļēji mainīt, pārveidot, pievienot vai atteikties no jebkuras šo Noteikumu daļas. Izmaiņas šajos Noteikumos stāsies spēkā, kad Interneta Veikalā tiks publicēts attiecīga paziņojums. Pēc jebkuru šo Noteikumu izmaiņu publicēšanas, turpmāk izmantojot Interneta Veikalu un iegādājoties Preces, tiks uzskatīts, ka Klients ir piekritis šīm izmaiņām.
9.2. Sabiedrība var jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma slēgt vai mainīt jebkuru Interneta veikala daļu, labot kļūdas vai nepilnības jebkurā Interneta veikala daļā, Interneta veikalā minētajās Precēs, materiālos, programmās un/ vai cenās, atcelt vai pārtraukt jebkuru Interneta veikala darbību, tostarp jebkuru Interneta veikala funkciju pieejamību. Sabiedrība bez iepriekšēja brīdinājuma un saistībām var ierobežot noteiktas funkcijas, kā arī pilnīgi vai daļēji ierobežot piekļuvi Interneta veikalam.


10. Intelektuālā īpašuma tiesību atzīšana

10.1. Klients atzīstat, ka visas Interneta veikalā izklāstītās intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp, bet ne tikai, reģistrētas vai nereģistrētas autortiesības, patenti, tehnoloģiskā kompetence, konfidenciāla informācija, preču zīmju vai dizaina tiesības) ir piešķirtas Sabiedrībai vai tā licences devējiem. Visi nemateriālie aktīvi un intelektuālā īpašuma tiesības, kas rodas lietojot Sabiedrībai piederošās intelektuālā īpašuma tiesības, pieder Sabiedrībai.

11. Nobeiguma nosacījumi
11.1. Klients piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, Pasūtījumā un/vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei Pasūtījuma (distances līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bāzu un statistikas veidošanai, kā arī, lai pārliecinātos par Klienta kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības. Plašāka informācija par Klienta personas datu apstrādi pieejam Personas datu apstrādes politikā.
11.2. Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot Interneta veikalu, Klients piekrīt sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem, Klienta iepirkumu paradumu analīzei, individuālu piedāvājumu sagatavošanai (profilēšanai).

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.